Dela detta inlägg

Den uppskattade bottenfärgen VC 17 får nu inte längre saluföras, till många seglares stora förtret. Men varför?

Jag, och säkert många andra utgick nog ifrån att det är PTFE, även känt som Teflon som bidragit till förbudet. Även om PTFE inte bedöms vara extremt hälsofarligt så är de stora utsläpp av PFAS-ämnen, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, som används vid tillverkningen av PTFE är ett stort globalt problem.

Denna stora grupp kemikalier, även kallade Forever chemicals, bryts ner extremt långsamt eller inte alls, och förorenar såväl vatten som luft och mat. PFAS kan ackumuleras i blod och organ som lever och njurar. Vissa av ämnena är misstänkt cancerframkallande och studier har visat att de kan påverka såväl reproduktion som vårt immunsystem. 

Kemikalieinspektionen om PFAS & PTFE

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö.
Kemikalieinspektionens mål är att användningen av PFAS-ämnen ska minimeras och på sikt upphöra helt. Endast användning som saknar alternativ och som är kritisk för samhället ska tillåtas.

Kemikalieinspektionens mailsvar om VC 17

Det ligger således nära till hands att tro att det ät PTFE som ligger bakom förbudet men för att vara helt säker mailade jag Kemikalieinspektionen, frågade och fick följande svar.


Det är flera olika orsaker till att den här produkten inte fick ett förlängt godkännande. Förutom att den avslogs på grund av klassificeringen av koppar så avslogs produkten också på grund av fysikaliska faror som uppkom i och med att produktens två komponenter var förpackade tillsammans, det fanns även oacceptabla risker för miljön. Produktens effektivitet var inte heller tillräckligt bevisad av de sökande företaget.
 

VC 17 ingick i en biocidproduktfamilj som heter IP Ltd PT21 Family 9. Sverige var inte utvärderande medlemsland för den biocidproduktfamiljen, utan det var Finland. När Finland bestämde sig för att inte ge biocidproduktfamiljen ett fortsatt godkännande kan inte Sverige godkänna produkten enligt ömsesidigt erkännande (vilket var godkännandeprocessen för att få den godkänd i Sverige).


Bifogad rapport

Utöver svaret fick jag även en bifogad rapport som berättar mer i detalj om orsakerna till att produkten inte fick ett godkännande. Rapporten är framtagen av den Finska behöriga myndigheten för biocidprodukter. De svenska kommentarerna i rapporten är tillagda av kemikalieinspektionen. Citerat nedan är från Kemikalieinspektionens upplysningstjänst.


Bifogat hittar du en rapport som berättar mer i detalj om orsakerna till att produkten inte fick ett godkännande. Rapporten är framtagen av den Finska behöriga myndigheten för biocidprodukter. Jag har lagt till några förklarande kommentarer (på svenska).
Jag hittar inte i rapporten att beslutet om icke-godkännandet för produkten skulle ha något att göra med ämnet PTFE.

The BPF (=biocidproduktfamilj) IP Ltd PT21 Family 9: Copper Flake (Yacht) consists of products containing the active substance copper flakes coated with aliphatic acid. The products are solvent based other liquids applied undiluted (AL). The products are two-component products with one component containing the active substance (Part B) to be mixed by the user with the solvent-component (Part A). The BPF is used for protection of boats to control the broad range of fouling species including hard and soft bodied aquatic animals, algae, and slime. The BPF consists of 2 meta-SPCs (=undergrupp).

Authorisation was applied for two uses: professionals (use #1) and non-professionals (use #2) by brush and roller.

Based on the conclusions on the human health risk assessment, use by non-professional users cannot be authorised. Part B is classified as H331 (toxic if inhaled) and according to Art. 19(4)(b) of the BPR, authorisation for general public is not possible. In addition, based on exposure calculation, an unacceptable risk has been demonstrated for non-professional use due to inhalation exposure. Professional use is acceptable with PPEs (=personlig skyddsutrustning) and RMM (=risk reducerande åtgärder).

The BPF has been shown to be efficacious against slime, weed (macro algae) and animals. However, the efficacy has not been demonstrated at the application rate claimed.

Based on the conclusions on environmental risk assessment, unacceptable risk has been identified in pleasure craft use in several sea regions. Therefore, intended uses as applied by the applicant cannot be authorised according to Art. 19(1) (Artikel 19.1 i EU:s biocidförordning (BPR) fastställer vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att en biocidprodukt ska kunna godkännas. Det finns vissa undantag och de framgår av artikel 19.5 i samma förordning.).

The commercial packaging includes Part B in plastic bag attached to Part A in metal pail with a plastic “hat”. Part B is classified as H251 Self-heat 1 and Part A as H226 Flam. liq. 3. Based on ADR 4.1.1.6 (ECE/TRANS/326 Vol. II), dangerous goods shall not be packed together in the same outer packaging or in large packagings, with dangerous or other goods if they react dangerously with each other and cause combustion or evolution of considerable heat. Therefore, it can be concluded that there is no safe and acceptable commercial packaging for the products and thus, based on Art. 19(1)(d) of BPR, no acceptable uses have been demonstrated.


The overall conclusion of the evaluation is that the BPF does not meet the conditions laid down in Article 19(1) of Regulation (EU) No 528/2012 and therefore the BPF cannot be authorised. No acceptable commercial packaging is available for the products based on hazard assessment and therefore the conditions set in Art. 19(1)(d) are not met. In addition, based on the environmental risk assessment, unacceptable risk in pleasure craft use in several sea regions has been identified and the conditions set in Art. 19(1)(b)(iv) are not met. The detailed grounds for the overall conclusion are described in this Product Assessment Report (PAR).

Varför förbjuds VC 17?

Det är med andra ord inte PTFE som ligger bakom förbudet utan förekomsten av koppar i pulverform som användaren riskar få i sig genom inandning.

Föregående inlägg

måndag 6 maj 2024 20:38

Nästa inlägg

måndag 3 juni 2024 22:39
Ämnen
Laddar konversation